Perleporten

Click here to edit subtitle

Intervju med ansvarlig utgiver i Norge, 

David Lindhjem ( Perleporten.org)


Hvorfor valgte dere å gi ut akkurat denne boken som handler om en islamsk Antikrist ?

Mange bøker og artikler er i dag islam kritiske og det er bra, men det aller meste av dette er kritikk av religion, menneskerettigheter og politikk. Denne boken setter fokus på hva Islam er og hvilken rolle den har ut ifra Guds Ord. Islam er henvist til og omtalt mange steder i Skriften. Det trengs derfor en åpenbaring blant dagens kristne som ikke har forstått hvilken rolle islam virkelig har i endetiden. Forfatter og bibel lærer Joel Richardson, har en enkel forklaring om hvorfor han skrev den. Han sier: 

" Jeg er fast overbevist om at Islam er den største enkeltutfordringen kirken vil stå overfor før Jesus kommer tilbake. Men de fleste er fremdeles enten i dyp søvn eller lever i fornektelsen".


Ikke spekulativ

Jeg må presisere at dette ikke er en spekulativ bok om endetiden. Richardson har laget nærmest et vitenskapelig fundament ut ifra Guds Ord om bl.a. hvilket geografisk område Antikrist vil komme fra, hvilket trossystem han vil bruke og hvem som vil bli de fremste tilhengerne hans. Noe som gjør den ekstra troverdig og spennende, er at den går andre teorier og profeti eksperter i sømmene og diskuterer deres argumenter. Mens de fleste bibelgranskerne lenge har ment at Antikrist vil komme fra katolisismen eller en form for humanistisk eller universalistisk religion, beviser "Dyret fra Midtøsten: Hva Bibelen sier om en islamsk Antikrist" at det Antikristelige system Bibelen taler om, nå står for døren og banker på, mens det går kirken hus forbi.


Endetidslære og det profetiske ord er full av bilde bruk og til dels vanskelig språk, er bokens innhold lett å forstå ?

Forfatteren har med sin visdom og kunnskap laget et verktøy som hjelper oss til å forstå sammenhengen gjennom hele Bibelen.

Han drar en rød trå fra 1.Mosebok til Johannes Åpenbaring og viser oss den "store fortellingen". Den islamske endetidsteorien som han presenterer, gir mere mening og er mye enklere å forstå en alle andre teorier. Folk som leser boka, inkludert meg selv, blir overasket av hvor enkelt det faktisk er. Mange av de løse trådene som folk ikke forstår, gir plutselig mening slik at det ikke bare blir en teori. Brikkene faller på plass og det blir helt åpenbart at Islam spiller hovedrollen som det antikristelige systemet i endetiden.


Truer Israel

Spesielt så vil jeg poengtere, at som en venn av Israel og jødene, så var det en stor aha-opplevelse og oppdage at det er slik. Tenk etter, hva er det som i dag truer Israels eksistens og som forfølger jøder og kristne i Midtøsten. Er det f.eks. ateismen, kommunismen, new-age, katolisismen, eller Islam? Svaret er helt åpenbart, det er Islam !

Hva er hoved forskjellen i tolknings metoden av det profetiske ord i den populære romerske endetidsteorien og det som kalles den islamske endetidsteorien ?

Den populære teorien om at Antikrist vil stige frem fra et gjenoppstått Romerrike, tar Skriften ut av sin sammenheng og fokuserer på Europa og vesten.

I den islamske Antikrist teorien, er fokuset Midtøsten og på Israels fiendtlige naboer som omringer henne. Vi må forstå at Bibelen i all hovedsak er Jerusalem, Israel og Midtøsten sentrert.


Islamske nasjoner dømmes på Herrens Dag

Et argument i den islamske endetidsteorien som ingen kan benekte, er at alle folk og nasjoner som blir nevnt med navn til dom på Herrens Dag er i dag muslimske alle sammen. Ikke ett land som er nevnt som Jesus kriger mot når Han kommer tilbake, er fra vesten, de er alle muslimske land fra Midtøsten og Nord-Afrika.

Herrens Dag er tiden Jesus kommer tilbake for å sette Israel fri fra Antikrist og hans alliertes invasjon. Han dømmer så nasjonene for å ha delt landet og for deres dårlige behandling av jødene. Hvis Antikrist kommer fra Europa, hvorfor er ingen vestlige og ikke muslimske land nevnt til dom på Herrens Dag? Har Gud glemt å nevne dem ? Dette er en del av fundamentet i den islamske endetidsteorien som Ricardson går nøye igjennom.


Hva er det som taler for at Antikrist vil komme fra et gjenoppstått islamsk rike og ikke et gjenoppstått Romerrike ?

Flere skriftsteder beskriver imperiet til Antikrist og hvilket geografisk område det er snakk om. Det er i hovedsak fire skriftsteder som brukes for å underbygge troen om at Antikrist vil fremstå fra det geografiske området som utgjorde Romerriket. Hoved pilarene som tradisjonelt brukes i den romerske teorien er:

1. Nebukadnesars drøm i Daniel 2.

2. Daniels syn om de fire dyrene i Daniel 7.

3. Folket til fyrsten som kommer i Daniel 9:26.

4. Byen på de sju fjell, i Åpenb. 17.

Richardson eksaminerer hovedpilarene og dokumenterer ut fra Skriften og historiens gang, at de faktisk peker på det islamske kalifat som dominerte Midtøsten og Nord-Afrika i mer enn 1200år, og ikke på Romerriket. Han gjør det også klart at tilhengerne til Antikrist vil bli de fiendtlige folkene som omringer Israel. Det er mange flere henvisninger i Skriften til området Antikrist vil komme fra og alle peker på Midtøsten, og ikke Europa eller vesten.


Dyret i Åpenbaringsboken peker på det islamske imperium

Som et eksempel kan vi ta Dyret som stiger opp av havet i Åpenbaringen 13 og 17.

Dyret er bilde på et rike som får sin makt fra Satan og som stiger opp fra hedningenasjoner(havet).

Dyret(rike) er beskrevet som tre forskjellige dyr(riker) på en gang :

Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve" (Åpenb.13:2).

Johannes bruker her symbolikken fra profeten Daniels bok.

Disse tre dyrene symboliserer i Daniel 7 følgende riker:

1. Løven = Babylon

2. Bjørnen = Media-Persia

3. Leoparden = Grekanland

Så avsnittet forteller oss at riket til Antikrist vil bestå av disse geografiske områdene.

Under ser vi ett kart med sammensmelting av rikene: Babylon / Media-Persia / Grekenland, som også er området Antikrist vil komme fra ifølge Åp. 13.2

Her ser vi et kart over Romerriket, men vi ser veldig tydelig at det ikke er det samme området som er beskrevet i Åp.13:2:

Her ser vi et kart over det Islamske imperium, det fyller hele området til de tre rikene i Åp 13.2  pluss mye mere:

Som vi ser, passer ikke Romerriket inn i beskrivelsen som Bibelen gir her, men det islamske Kalifat oppfyller beskrivelsen nøyaktig. Dette er ikke tilfeldig. Richardson går nøye igjennom alle henvisningene Skriften gir om det geografiske området til Antikrist og de peker i en og samme retning, nemlig Midtøsten og på det islamske kalifatet.


Tar boken opp hva vi kan forvente å se i Midtøsten i tiden som kommer ?

Det Ottomanske riket var det siste islamske Kalifatet i historien og ble offisielt oppløst i 1923.

Etter kalifatets fall ble Midtøsten brukket opp i mere sekulære og diktatoriske nasjonalstater.

Verden har de siste årene vært vitne til den "arabiske vår", dette er en del av fødselsveene til et Midtøsten som vil formes på nytt. Vi ser diktatorene faller og Nato og USA trekker seg ut. Dette skaper et slags maktvakum og det gjør det mere ustabilt. Islamismen er nå på fremmarsj og terror, krig, og sekterisk vold øker.

Det dødelige såret blir helbredet

Skriften lærer oss at det Imperiet som kom til makten etter Romerriket, og som la hele Midtøsten under seg, skulle bli dødelig såret og miste sin kraft og så bli helbredet å reise seg igjen. Åpenbaringsboken kap.13 og 17 beskriver dyret med de syv hoder. Engelen forklarer Johannes at de syv hodene er syv fjell. Fjell blir ofte brukt som bilde på riker og nasjoner i Skriften, og det understrekes at de også er sju konger. Johannes sier at fem av dem allerede var falt. De fem regionale rikene som har forfulgt Israel og som hadde eksistert før Johannes levde var følgende riker:

1. Egypt

2. Assyria

3. Babylon

4. Media- Persia

5. Grekenland

Så fortellere Johannes at: "en er nå". Det imperiet som var ved makten når Johannes levde var Romerriket, så det sjette hode på dyret er Romerriket.

Etter det sjette riket så skulle et sjuende rike komme, han sier: "en er nå, og en er ennå ikke kommet" Historiens klare fakta forteller oss at det islamske imperium kom til makten i Midtøsten og Nord-Afrika etter Romerriket. Så Det islamske kalifat er det syvende hode på dyret.

Kap.13 og 17 forteller flere ganger at det syvende hodet blir dødelig såret og mister sin kraft, men så vil det oppleve å bli helbredet å reise seg igjen for å innta rollen som det siste imperiet i regionen før Jesus kommer tilbake. 13.3: ”Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde blitt dødelig såret, men det dødelige såret ble legt."


Europas syke mann

Det Ottomanske rikets fall i 1923, er oppfyllelsen av det syvende hode(rike) som Johannes kaller " dødelig såret". Det vi skal merke oss, er at profetens beskrivelse av det dødelige sårede riket, blir bekreftet av historien. Ordtaket "Europas syke mann" , er en kjent betegnelse på det Ottomanske riket fra 1800 tallet, til det gikk i oppløsning i 1923.


Islam ble dødelig såret i 1923

Islam ser på oppløsningen av kalifatet som en av de mest ødeleggende handlinger i islams historie og ser på seg selv som dødelig såret. De sier rett ut at den islamske kroppen ble dødelig såret og at Israel er en del av såret og må renses bort. Det Ottomanske rike var derfor det syvende hode som ble ”dødelig såret”.

Arabisk vår

Oppfyllelsen av den siste delen i profetien om helbredelsen gjenstår.

Det Muslimske Brorskap ble etablert i 1928 får å gjenopplive Kalifatet , og det er her den "arabiske våren" kommer inn i bildet. Vi har siden 2010 sett de mere sekulære diktatorene falle. Det Muslimske Brorskap får nå mer og mer makt og det kjempes med alle midler for å samle den muslimske verden i et nytt islamsk kalifat.

Den "arabiske våren" er en islamsk vekkelse, det kan ingen benekte. Islamismen samler seg igjen og får makten tilbake. Ottomanenes makt er i ferd med å gjenoppstå. Hodesåret på dyret vil snart bli legt, og det islamske imperiet våkner opp igjen, akkurat slik det er profetert i Bibelen.

 

Vil du lære mer? 

Kjøp boken!


kr 250,- + porto eksp. 90,-

Vi sender faktura